KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Yüzbaşıoğlu Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yüzbaşıoğlu Otomotiv”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yüzbaşıoğlu Otomotiv ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 

Kişisel verileriniz;

Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,

Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,

Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,

Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,

Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,


Amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (ad soy ad, T.C. kimlik kartınız veya pasaportunuz üzerinde yer alan bilgiler)
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, adres bilgileriniz vb.)
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Finans Bilgileri (banka bilgileri, kredi kartı bilgileri vb.)
 • Sağlık verileriniz (kimlik üzerinde yer alan kan grubu bilgileriniz, engel durum bilgileri vs.)
 • Kimlik belgenizde yer alan din bilgileriniz,
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, danışmanlık hizmeti vb. hizmet sağlayıcı firmalar ve hukuk danışmanlarımız, Yüzbaşıoğlu Otomotiv iş ortakları ve distribütör firmalar, bankalar ve sigorta şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği Yüzbaşıoğlu Otomotiv’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna https://www.yuzbasiogluoto.com.tr/kisisel-verilerin-kullanimi adresinden ulaşabilirsiniz.


Veri Sorumlusu: 

Yüzbaşıoğlu Otomotiv Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ekşioğlu Mahallesi, Ulusal Caddesi, No:1-1/A-1/B-1/C

Çekmeköy/İSTANBUL

Tel: 02164846666

Fax: 02164844849

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / MERSİS No: 0995006009700016

Yüzbaşıoğlu Otomotiv web sitesi: www.yuzbasiogluoto.com.tr